Algemene voorwaarden

Koekatelier

Juli 2020

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
 3. Dag: kalenderdag; 
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; Pre orders kunnen na betaling niet gecanceld worden, daar wij de voorbereidingen starten na bevestiging van de order. 
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Koekatelier
Ilza keeman
Afrikaanderstraat 28,
5025HR Tilburg
Nederland

Telefoonnummer: 06 46244253
E-mail: ilza@koekatelier.nl
KVK nummer:
IBAN: NL09 INGB 0689 43 51 18

Artikel 3 - Toepasselijkheid/ Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
 3. Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 

Artikel 4 - Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
 4. Voor op maat gemaakte bestellingen geld dat bij een akkoord van de schriftelijke offerte geld een aanbetaling van 50% of betaling van 100% van het van het gefactureerde bedrag. In het geval dat de klant 50% heeft aanbetaald, dan dient de overige 50% uiterlijk 2 weken voor de levering te zijn voldaan. In gevallen waarin de gestelde termijn van 4 weken niet haalbaar is, omdat bijv. de bestelling binnen een termijn korter dan 4 weken geleverd moet worden, dan dient de klant 100% van het gefactureerde bedrag binnen 48 uur te betalen na akkoord van de schriftelijke offerte.
 5. De offerte wordt verstuurd via mail verstuurd en wordt mail verkeer bevestigd door de klant. Na akkoord van de offerte is de consument verplicht tot betalen. Na akkoord zal de klant een digitaal factuur ontvangen met een bijbehorend betaalverzoek. Klanten woonachtig zowel binnen als buiten NL ontvangen een betaalverzoek via de op dat moment meest geschikte betalingsmiddel. Voor alle bestellingen geldt dat het overeengekomen bedrag uiterlijk één maand van tevoren moet worden voldaan.

Artikel 5 - De overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige onlineomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
 6. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: ilza@koekatelier.nl
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

Artikel 6 - De prijs 

 1. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden; 
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 9% of 21% btw en exclusief verzendkosten; 
 3. De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 4,50 bij brievenbus pakketten (eigen risico) en €6,75 voor pakketpost; Verzendkosten naar België zijn altijd 9,00 euro. 
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

Artikel 7 - Levering en uitvoering 

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
 3. Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 10 werkdagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken (denk hierbij aan pre orders, de verzenddatum staat dan altijd bij het product vermeld). Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
 4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. 
 5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces. 

Artikel 8 – Annulering

 1. Bij annulering door de klant na akkoord/schriftelijk bevestiging, wordt er 25% in rekening gebracht van het overeengekomen totaalbedrag vanwege gemaakte kosten. Bij annulering tot 14 dagen voor de levering wordt er 50% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Bij annulering v.a. 9 dagen voor de levering is de klant het totaalbedrag verschuldigd minus eventuele bezorgkosten.
 2. Wijzigingen aan het ontwerp na accordering van de offerte kan leiden tot extra kosten.
 3. Wijziging van de leveringsdatum is onderhevig aan beschikbaarheid in de planning en planningskosten gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van €12,50,-.
 4. De ondernemer heeft een eenmansbedrijf. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privéaangelegenheden waardoor een opdracht niet door kan gaan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant kijken we wat er eventueel geregeld kan worden. Bij vooruitbetaling zal het bedrag teruggestort worden op het bankrekeningnummer van de klant. Dit kan echter nooit meer zijn als het bedrag voor de opdracht overeengekomen.

Artikel 9 - Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht 

 1. Ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. 
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 3. Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 
 4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper.
 5. De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking, ongeopend en niet beschadigd. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. 
 6. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan. Wanneer artikelen beschadigd retour komen zal ondernemer niet overgaan tot retourneren van de betaalde prijs. Zorg daarom dat de artikelen ook retour verzonden worden zoals ze een aangekomen zijn.

Artikel 10 - Betaling 

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u de voorwaarden tijdens de bestelprocedure accepteert. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
 3. De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: IDeal
 4. De consument kan enkel betalen via IDEAL, wanneer de betaling niet is afgerond zal deze na 48 uur automatisch geannuleerd worden. 
 5. Pre orders die besteld worden kunnen helaas niet geannuleerd worden. 

Artikel 11 - Klachtenregeling 

 1. Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden binnen twee werkdagen na ontvangst van product of voor het einde van de geleverde dienst. 
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
 5. Consument kan tevens een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/) 

Artikel 12 - Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.  
 2. Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van ondernemer. 
 3. De aansprakelijkheid van ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. 
 4. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld. 
 5. De ondernemer maakt gebruik van allergene producten, mocht consument allergene producten dienen te vermijden is hij hier zelf verantwoordelijk voor en dient hij tijdig contact op te nemen.

Artikel 13 - Privacy 

Alle verwerking van de persoonsgegevens van de consument door Koekatelier is onderhevig aan onze privacy statement.

Artikel 14 - Overige

 1. De ondernemer behoudt het recht foto’s van het product te gebruiken voor promotionele doeleinden zonder vergoeding.
 • a. Als de consument foto’s of overige beeldmateriaal met de ondernemer deelt, zal de ondernemer te allen tijde eerst toestemming aan de klant vragen, voordat de beelden openbaar gedeeld worden. (Zonder vergoeding.)
 • b. De ondernemer behoudt het recht last minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel onze kwaliteitsstandaard te waarborgen.

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand